fbpx

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS

Másfél év késéssel Magyarországra is megérkeztek az uniós "whistleblowing" kötelezettségek

MIT JELENT A BEJELENTŐVÉDELEM ÉS MELY VÁLLALKOZÁSOKAT ÉRINTIK AZ EZZEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK?

A jogellenes tevékenységek, illetve a joggal való visszaélések feltárásában és megfelelő kezelésében kiemelt szerepet játszanak a visszaélés-bejelentők. 

A „whistleblowereket”, akik egy szervezetnél tapasztalt korrupciót, csalást, szakmai mulasztást vagy akár zaklatást bejelentik, azonban megfelelő védelem nélkül jutalom helyett gyakran számos hátrányos jogkövetkezmény éri. A megtorlástól való félelem megfelelő garanciák kiépítése nélkül pedig gyakran eltántorítja a bejelentőket, hogy egy szervezettel kapcsolatban munkavégzése vagy egyéb szerződéses kapcsolata során szerzett aggályos információt bejelentse.

Márpedig a visszaélések visszaszorítása nem csak a közszférában, de a magánszférában is közügy. 

A visszaélés-bejelentésekkel kapcsolatos minimumgaranciák megteremtése volt a célja a az Európai Parlament és Tanács 2019 őszén elfogadott,  az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről  szóló (EU) 2019/1937 irányelvnek  („Whistleblowing Irányelv”, „Irányelv”). Magyarországon 2023. május 25-én került kihirdetésre az Irányelvet átültető jogszabály, a „Bejelentővédelmi törvény” vagy „Panasztörvény”.

A Bejelentővédelmi törvény meghatározott szempontok szerinti „foglalkoztatókra” ró ki bejelentésvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket. A foglalkoztatottak kategóriája pedig jóval tágabb a munkavállalónál: nem csak a munkaviszony, hanem a megbízási és a vállalkozási jogviszony keretében foglalkoztatott személyek is beletartoznak.

A bejelentő- védelmi mechanizmus kialakítása ott is jó gyakorlat lehet, ahol a törvény nem teszi kötelezővé. 

 

A FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ALAPJÁN KÖTELEZETT VÁLLALATOK

A törvény szerint belső visszaélés-bejelentési rendszert kell létrehozniuk a legalább 50 személyt foglalkoztató vállalkozásoknak.

SPECIÁLIS SZEKTORBA TARTOZÓ FOGLALKOZTATÓK

Látszámtól függetlenül terhel a belső visszaélés-bejelentési rendszer kialakításához kapcsolódó kötelezettség bizonyos speciális tevékenységet ellátó vállalatokat mint például az olaj- és gázipari tevékenységek folytató foglalkoztatókat, hitelintézeteket, pénzügyi szolgáltatókat, könyvelő és könyvvizsgáló cégeket, adótanácsadókat, ingatlanügylettel foglalkozókat és az ügyvédeket.

KÖZÖS VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER

Az 50-249 személyt foglalkoztató szervezetek a belső visszaélés-bejelentési rendszert közösen is létrehozhatják.

A Panasztörvény alapvető fundamentuma a visszaélést bejelentők védelmére vonatkozó garanciális rendelkezés, mely szerint a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt nem érheti hátrány a panasz vagy közérdekű bejelentés megtétele miatt.

Minden hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés miatt és a bejelentő jogviszonyával összefüggésben kerül sor hátrányosnak minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

MEDDIG KELL KIALAKÍTANI A VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERT?

A kötelezettségek azonban meglehetősen komplexek, így a belső mechanizmusok megfelelő – munkajogi és adatvédelmi - jogi szakértelemmel történő kialakítását ezeknek a vállalkozásoknak is időben el kell kezdeniük.

2023. július 24-ig

250 fő foglalkoztatott fölötti paici szereplők

2023. december 17-ig

50-249 főt foglalkoztató piaci szereplők

2025. január 1-ig

A közszféra szereplői

KI LEHET BEJELENTŐ?

Bejelentő lehet az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, a vállalkozó és az alvállalkozó, illetve a megbízott felügyelete álló természetes személy, vagy akár a gyakornok és az önkéntes is. Nem csak szerződéses kapcsolat esetén, hanem a szerződés előkészítése során vagy a szerződés megszűnését követően is.

A foglalkoztató tulajdonosa vagy ügyvezetője, illetve nem ügyvezető tagja szintén bejelenthez visszaélést.

HOGYAN KELL A BELENTÉST KIVIZSGÁLNI?
A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát és meg kell hozni a visszaélések orvoslására alkalmas intézkedéseket. A kivizsgálásra a körülmények által lehető tett legrövidebb határidőn, de legfeljebb harminc napon belül sor kell kerüljön. A határidő meghosszabbítására lehetőséget ad a törvény, azonban a kivizsgálás a három hónapot ebben az esetben sem haladhatja meg.

HOGYAN OLDHATÓ MEG A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA?

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésének a törvény szerint két módon tehetnek eleget a kötelezett vállalkozások:

SZERVEZETEN BELÜL

A kötelezett vállakozás egy független és pártatlan személy vagy szervezeti egység kijelölésével is megoldhatja a belső visszaélés-bejelentési rendszer kialakítását.  

BEJELENTŐVÉDELMI ÜGYVÉD VAGY MÁS KÜLSŐ SZERVEZET MEGBÍZÁSÁVAL

A Bejelentővédelmi törvény bevezeti a bejelentővédelmi ügyvéd jogintézményét, aki a bejelentővédelmi ügyvédi tevékenységet megbízás alapján látja el. A bejelentővédelmi ügyvédi megbízást 15 napon belül a területi ügyvédi kamarának is be kell jelenteni, aki a honlapján közzéteszi a bejelentővédelmi ügyvédek listáját.
A bejelentővédelmi ügyvéd fogadja a bejelentéseket és kapcsolatot tart a bejelentővel, akinek a bejelentés megtételével kapcsolatban jogi tanácsadást is nyújt. A megbízó rendelkezése szerint a vizsgálat lefolytatásában is közreműködhet, így a visszaélés-bejelentés teljes folyamata kiszervezhető a bejelentővédelmi ügyvédnek.

TEENDŐK

Felelős szerv/személy kijelölése/megbízása

Belső felelős szerv/személy vagy megbízott bejelentővédelmi ügyvéd/külső szerv

Belső eljárásrend és mechanizmusok kialakítása

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben részt vevő szervezeti egységek és személyek kijelölése, feladatainak meghatározása

Bejelentésvédelmi szabályzat és tájékoztató

A belső visszaélésbejelentési rendszer szabályzatának megalkotása, az érintettek tájékoztatása jogaikról

Adatvédelmi szabályzatok és tájékoztató felülvizsgálata

A Bejelentésvédelmi törvény speciális adatvédelmi garanciáinak alkalmazása a GDPR-rel összhangban

Megfelelő jogosultság-kezelési és titokvédelmi rendszer

A bizalmasság biztosítása a Bejelentési törvény betartásával

A belső visszaélés-bejelentés rendszer IT infrastruktúrájának kiválasztása

A bejelentési alkalmazás implementálása és üzemeltetése

A FELKÉSZÜLÉS ÉS A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK KOMPLEX JOGI TÁMOGATÁSA

A belső rendszer kialakítását komplex jogi megközelítéssel, adatvédelmi, adatbiztonsági és munkajogi fókusszal támogatjuk, továbbá elkészítjük a szükséges dokumentációt.

A felkészülés az adatvédelem és a SZMSZ felülvizsgálatát is szükségessé teszi. 

BEJELENTŐVÉDELMI ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁS

A bejelentővédelmi ügyvédi megbízás az összeférhetetlenségi szabályok miatt fontos stratégiai kérdés. Nem lehet ugyanis bejelentővédelmi ügyvéd, aki más megbízási jogviszonyban áll vagy a megbízási szerződéskötést megelőző öt évben más megbízási jogviszonyban állt. A mechanizmusok megfelelő kiakítása és más szervre ruházása esetén azonban nincs akadálya egyéb megbízás ellátásának.