fbpx

Az Európai Bizottság rendelet javaslatot fogadott el a médiapluralizmus és a független média védelmére

Az új rendelet javaslat az EU válasza a médiaszabadságot és a médiapluralizust fenyegető propagandára és az óriás platformok jelentette veszélyre. Célja, hogy közös biztosítékokat fogalmazzon meg az EU-ban a tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének védelme érdekében. Mindez a médiapiaci szereplőknek is tisztább versenyfeltételeket jelenthet, és a hirdetési piacot is nagyban érintheti.

MIRŐL SZÓL A RENDELET JAVASLAT?

A rendeletjavaslat a médiára gyakorolt nyomások különböző formáira ad választ:

  • biztosítékokat tartalmaz a szerkesztői döntésekbe való politikai beavatkozással és a médiaszereplők megfigyelésével szemben;
  • külön hangsúlyt helyez a közszolgálati média függetlenségére és stabil finanszírozására;
  • elvárásokat fogalmaz meg a médiatulajdon és az állami hirdetések elosztásának átláthatóságának biztosítására;
  • intézkedéseket határoz meg a szerkesztők függetlenségének védelme és az összeférhetetlenségek nyilvánosságra hozatala érdekében;
  • foglalkozni fog továbbá a médiakoncentráció kérdésével, és létre fog hozni egy új, a nemzeti médiahatóságok képviselőiből álló független Médiaszolgáltatásokat Felügyelő Európai Testületet;
  • a Bizottság egy kiegészítő ajánlást is elfogadott a szerkesztői függetlenség belső biztosítékainak további megerősítése érdekében.

A POLITIKAI BEAVATKOZÁSTÓL VAGY MEGFIGYELÉSTŐL MENTES MÉDIAÁGAZAT, STABIL FINANSZÍROZÁSSAL

A médiaszabadságról szóló európai uniós jogszabály

  • a közmédia és a piaci szereplők EU belső piacán történő,
  • határokon átnyúló nyomásgyakorlástól mentes és
  • a digitalizációval lépést tartó működését hivatott biztosítani.

A szerkesztői függetlenség védelme

A rendelet javaslat előírja a tagállamok számára, hogy tartsák tiszteletben a médiaszolgáltatók tényleges szerkesztői szabadságát, és javítsák az újságírói források védelmét. Emellett a médiaszolgáltatóknak biztosítaniuk kell a tulajdonviszonyok átláthatóságát azáltal, hogy nyilvánosságra hozzák ezeket az információkat, és intézkedéseket hoznak az egyes szerkesztői döntések függetlenségének garantálása érdekében.

Tilos a kémprogramok használata az újságírók ellen

A médiaszabadságról szóló jogszabály javaslat szigorú biztosítékokat tartalmaz a kémprogramok médiaszereplők, újságírók és családjaik elleni használatával szemben. Ez minden bizonnyal a közelmúltbeli Pegasus kémprogram újságírókkal szembeni jogelelnes használatára fogalmazza meg az EU válaszát.

Független közszolgálati média 

Ahol létezik közszolgálati média, finanszírozásának megfelelőnek és stabilnak kell lennie a szerkesztői függetlenség biztosítása érdekében. Elvárás az is, hogy a közszolgálati média vezetőjét és irányító testületét átlátható, nyílt és megkülönböztetésmentes módon kell kinevezni. A függetenség mellett a kiegyensúlyzott tájékoztatás is fokozott elvárás a közmédiával szemben: közszolgálati médiaszolgáltatók pártatlanul, közfeladatuknak megfelelően kötelesek teret adni a különféle információknak és véleményeknek.

A médiapluralizmus tesztelése 

A médiaszabadságról szóló rendelet javaslat előírja a tagállamok számára, hogy értékeljék a médiapiaci koncentrációk médiapluralizmusra és szerkesztői függetlenségre gyakorolt hatását. Megköveteli továbbá, hogy a tagállamok által hozott minden olyan törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedés, amely hatással lehet a médiára, kellően indokolt és arányos legyen.

Átlátható állami hirdetések

A javaslat új követelményeket állapít meg az állami hirdetések médiaorgánumok közötti elosztására vonatkozóan, hogy az átlátható és megkülönböztetésmentes legyen. A rendelet növelni fogja a közönségmérési rendszerek átláthatóságát és objektivitását is, amelyek hatással vannak a média hirdetési bevételeire, különösen az online piacon.

Az online médiatartalom védelme – az óriásplatfromokkal szemben is

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra építve a médiaszabadságról szóló jogszabály javaslat biztosítékokat tartalmaz a szakmai normáknak megfelelően előállított médiatartalmak indokolatlan eltávolításával szemben. Rendszerszintű kockázatokkal – például dezinformációval – nem járó esetekben az olyan online óriásplatformoknak, amelyek el kívánnak távolítani bizonyos, a platform politikáival ellentétesnek ítélt jogszerű médiatartalmakat, az eltávolítás hatálybalépése előtt tájékoztatniuk kell a médiaszolgáltatókat az okokról. A médiaszolgáltatók által benyújtott panaszokat e platformoknak prioritásként kell kezelniük.

Új felhasználói jog a médiakínálat igényre szabására

A médiaszabadságról szóló rendelet javaslat a felhasználók pozícióját is erősíteni kívánja. A médiakínálat igényre szabásához való jog az eszközökön és interfészeken, például a csatlakoztatott televíziókon, lehetővé tenné a felhasználók számára, hogy megváltoztassák az alapértelmezett beállításokat, saját preferenciáiknak megfelelően.

Európai Uniós testület a médiaszabadság biztosítására 

A Bizottság javasolja egy új, független Médiaszolgáltatásokat Felügyelő Európai Testület létrehozását, amely a nemzeti médiahatóságok képviselőiből áll. A Testület elő fogja mozdítani az uniós médiajogi keret hatékony és következetes alkalmazását, különösen azáltal, hogy segíti a Bizottságot a médiaszabályozási kérdésekre vonatkozó iránymutatások kidolgozásában. Emellett véleményt adhat ki a médiapiacokat és a médiapiaci koncentrációkat érintő nemzeti intézkedésekről és döntésekről is.

A Testület koordinálni fogja továbbá a közbiztonságra kockázatot jelentő nem uniós médiaorgánumokra vonatkozó nemzeti szabályozási intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy ezek a médiumok ne játszhassák ki az EU-ban alkalmazandó szabályokat. A Testület emellett strukturált párbeszédet fog szervezni az online óriásplatformok és a médiaágazat között a különböző médiakínálatokhoz való hozzáférés előmozdítása, valamint annak nyomon követése érdekében, hogy a platformok megfelelnek-e az önszabályozási kezdeményezéseknek, például a dezinformáció visszaszorítását célzó uniós gyakorlati kódexnek.

HOGYAN LESZ EBBŐL MINDENKIRE KÖTELEZŐ RENDELET?

Most az Európai Parlamenten és a tagállamokon a sor, hogy rendes jogalkotási eljárás keretében megvitassák a Bizottság rendeletjavaslatát. Elfogadása esetén a rendelet az Európai Unió egészében közvetlenül alkalmazandó lesz. A Bizottság – elsősorban az Európai Hírmédia Fórum keretében – ösztönözni fogja a médiavállalatoknak a kísérő ajánláshoz kapcsolódó önkéntes gyakorlatairól folytatott megbeszéléseket.

MI A JAVASLAT ÚJDONSÁGA?

A médiaszabadság és pluralizmus biztosítása alapvetően tagállami hatáskör. Az uniós szabályozásnak eddig fontos fundamentuma volt, hogy a közös médiaszabályozásra a médiaszolgáltatás gazdasági természete miatt van szükség.

Bár a médiaszabadság érdekében történő fellépés számos ponton a médiagazdaságot is erősítő tisztességes piaci verseny feltételeit teremti meg, az számos tekintetben médiaszabadságot biztosító alapjogokat is érinti. Ez mindenképpen fontos szintlépés és egy fundamentumában is új megközelítés az európai médiaszabályozásban, ezért a tagállamok részéről is élénk vita várható a javaslat megtárgyalása során.

Forrás: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_5504