fbpx

A digitális szolgáltatásokra vonatkozó új rendelet az online hirdetések tekintetében is új kötelezettségeket és korlátozásokat tartalmaz az online platformokra. A DSA szigorúbb tartalommoderálást ír elő, átláthatósági kötelezettségeket határoz meg az online fizetett hirdetések kapcsán és szinte minden online platformon teljes mértékben betiltja a 18 (vagy 16) éven aluli gyermekek számára célzott hirdetéseket.

A DSA az EU online platformjai számára egyenlő versenyfeltételeket teremt az óriásplatformok megregulázásával. A kisebb szolgáltatók azonban a versenyképesség erősítése mellé új kötelezettségeket is kapnak. A biztonságos digitális tér és a fogyasztók alapvető jogainak védelméből számos magyar vállalkozásnak is ki kell vennie a részét. A DSA célja a biztonságos, kiszámítható és megbízható online környezet biztosítása azáltal, hogy bizonyos kötelezettségeket ró a közvetítő szolgáltatókra. Bár a vállalkozások a kötelező alkalmazásig még kapnak némi felkészülési időt, érdemes a felkészülést idejében elkezdeni.

A DSA-ról bővebben korábbi blogcikkemben olvashatsz.

MIT ÉRT A DSA HIRDETÉS ALATT?

A DSA meghatározása szerint minden olyan online platform interfészén, ellenszolgáltatás fejében megjelenített információ hirdetésnek tekintendő, amely egy személy üzenetének népszerűsítésére szolgál. A meghatározó fogalmi elem tehát az ellenérték fejében történő népszerűsítés, függetlenül attól, hogy a hirdetés kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célokat szolgál.

HIRDETÉS AZ ONLINE PLATFORMOKON

hirdetést közzétevő online platform szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a felhasználók számára minden egyes hirdetés vonatkozásában világosan, tömören, egyértelműen és valós időben feltüntessék a következőket:

a) feltűnő megjelölés, hogy az információ hirdetésnek minősül;

b) ki a hirdető (kinek a nevében került sor a hirdetés megjelenítésére);

c) a hirdetést ki finanszírozta, amennyiben eltér a hirdetőtől,

d) kiket céloz a hirdetés.

Az online platform szolgáltatóknak biztosítaniuk kell egy olyan funkciót, amely az online patformoknak lehetővé teszi annak bejelentését, hogy az általuk szolgáltatott tartalom kereskedelmi tájékoztatásnak minősül-e, vagy tartalmaz-e ilyet.

REKLÁMKORLÁTOK A DSA-BAN

A DSA fontos reklámkorlátozásokat tartalmaz a profilalkotáson alapuló, illetve a kiskorúaknak címzett targetált hirdetésekre.

Az online platform szolgáltatók nem jeleníthetnek meg profilalkotáson alapuló hirdetéseket a szolgáltatások igénybe vevői számára a személyes adatok különleges kategóriáinak felhasználásával.

A kiskorúak számára hozzáférhető online platform szolgáltatóknak megfelelő és arányos intézkedéseket kell hozmiuk a kiskorúak privát szférájának magas szintű védelme és biztonsága érdekében.

A DSA a GDPR-ben foglalt védelmen is túlmutató előírást fogalmaz meg a kiskorúak targetálásával kapcsolatban. Az online platform szolgáltatók nem tehetnek közzé profilalkotáson alapuló hirdetéseket interfészeiken, ha kellő bizonyossággal tudatában vannak annak, hogy a szolgáltatás igénybe vevője kiskorú.

Az online platform szolgáltatók azonban a DSA szerint nem kötelesek arra, hogy további személyes adatokat kezeljenek annak értékelésére, hogy a szolgáltatás igénybe vevője kiskorú-e.

Ez a rendelkezés általában véve összhangban van a GDPR-ban megfogalmazott adatminimalizálás elvével. A GDPR az age gate-tel és a cselekvőképtelen kiskorú szülője hozzájárulásával szemben azonban további előírásokat is tartalmaz. Eszerint a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16 éves kor alatt a gyermekek személyes adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a szülői felügyeletet gyakorló személynek kell megadnia. Fontos, hogy a tagállamok  a hozzájárulás életkori határára vonatkozóan külön szabályokat állapíthatnak meg. Az Infotv. alapján Magyarországon jelenleg a 18 éves korhatár van jelenleg érvényben.

A GDPR 8. cikke az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában a DSA rendelkezéseivel szemben az adatkezelő kötelezettségévé teszi, hogy észszerű technológiai erőfeszítéseket tegyen annak ellenőrzésére, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

E tekintetben további iránymutatásokra van még szükség az EDPB-től és a nemzeti hatóságoktól.

AZ ÓRIÁSPLATFORMOK HIRDETÉSEIRE VONATKOZÓ KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÉS KOCKÁZATCSÖKKENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

Az online óriásplatformot és nagyon népszerű online keresőprogramot üzemeltető szolgáltatóknak gondosan azonosítaniuk, hogy szolgáltatásaik használata milyen ő rendszerszintű kockázatokkal jár. A kockázatelemzés különösen fontos a szolgáltatásokhoz használt algoritmusok esetében.

A kockázatértékelés során figyelembe veendő tényezők között a DSA külön is kiemeli a hirdetések kiválasztását és megjelenítését végző rendszerek kockázatértékelését.

Amennyiben az online óriásplatfor és nagyon népszerű online kereső szolgáltatók rendszerszintű kockázatokat azonosítanak, akkor a hirdetési rendszereikre speciális intézkedéseket ír elő a DSA. Az észszerű, arányos és hatékony kokcázatcsökkentési intézkedések keretében módosítaniuk kell a hirdetési rendszerüket. Az általuk kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban pedig célzott intézkedéseket kell elfogadniuk a hirdetések megjelenítésének korlátozására vagy kiigazítására.

TOVÁBBI ÁTLÁTHATÓSÁGI KÖVETELMÉNYEK AZ ÓRIÁSPLATFORMOKON KÖZZÉTETT HIRDETÉSEKKEL SZEMBEN

Az online interfészükön hirdetéseket megjelenítő online óriásplatformot vagy nagyon népszerű online keresőprogramot üzemeltető szolgáltatóknak részletes adattárat kell nyilvánosan hozzáférhetővé tenniük az online interfészükön.

Az adattárnak a keresést és a több szempontú lekérdezést is megbízhatóan lehetővé kell tenni.

Az átláthatósági kötelezettségnek a hirdetés megjelenítésének teljes időtartama alatt, majd egy évig a hirdetés utolsó megjelenését követően kell eleget tenni.

Az átláthatósági követelmények teljesítése során a DSA által előírt nadatvédelmi kötelezettség szerint biztosítaniuk kell, hogy az adattár ne tartalmazza a hirdetés címzettjeinek személyes adatait.

A DSA az adattár minimális tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:  

a) a hirdetés tartalma, beleértve a termék, a szolgáltatás vagy a márka nevét és a hirdetés tárgyát;

b) kinek a nevében került sor a hirdetés megjelenítésére;

c) ki fizette a hirdetést, amennyiben eltér a hirdetőtől;

d) mely időszakban került sor a hirdetés megjelenítésére;

e) a hirdetéssel célzott célcsoport, illetve célcsoport kizárás;

f) az online óriásplatformokon közzétett és azonosított kereskedelmi tájékoztatások;

g) a szolgáltatás elért igénybe vevőinek teljes száma, és adott esetben a hirdetés által konkrétan megcélzott igénybe vevők egy vagy több csoportjának összesített száma a tagállamok szerinti bontásban.

Ha az online óriásplatformot vagy nagyon népszerű online keresőprogramot üzemeltető szolgáltató egy konkrét hirdetést feltételezett jogellenesség vagy a szerződési feltételekkel való összeegyeztethetetlenség miatt eltávolított vagy megszüntette annak hozzáférhetőségét, az adattár nem tartalmazhatja az említett pontokban említett információkat. Ebben az esetben az adattárnak az adott hirdetés korlátozására vonatkozó információkat kell bemutatnia.

IRÁNYMUTATÁSOK ÉS SZABVÁNYOK A HIRDETÉSI ADATTÁRAKKAL KAPCSOLATBAN

A Bizottság konzultál a Digitális Szolgáltatások Európai Testülettel, a DSA szerinti megfelelő ellenőrzött kutatókkal és a nyilvánossággal folytatott konzultációt követően iránymutatásokat adhat ki az e cikkben említett adattárak szerkezetére, szervezetére és funkcióira vonatkozóan.

Bizottság támogatja és előmozdítja az európai és nemzetközi szabványügyi szervezetek által meghatározott önkéntes szabványok kidolgozását és végrehajtását

  • a hirdetési adattárak interoperabilitása,
  • a hirdetési közvetítők közötti adatátvitelre vonatkozó átláthatósági kötelezettségek és
  • a hirdetések és kereskedelmi tájékoztatás jól látható jelölésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésének támogatására.

MAGATARTÁSI KÓDEXEK

A Bizottság és a Testület előmozdítja olyan uniós szintű önkéntes magatartási kódexek kidolgozását és alkalmazását, amely a rendelet alkalmazásához hozzájárul. A több óriásplatformot és nagyon népszerű online keresőprogramot is érintő jelentős rendszerszintű kockázat merül fel, akkor az érintett óriás szolgáltatókat, illetékes hatóságokat, civil társadalmi szervezeteket és egyéb érintettelet felkérheti magatartási kódex kidolgozására. Ebben konkrát vállalások és kockázatcsökkentési intézkedések meghozatalása, és a végrehajtásukról szóló jelentéstételre szólítja fel a résztvevőket.

Az online hirdetésekre vonatkozó magatartási kódex elősegítését külön is kiemeli a DSA, az online hirdetésközvetítő szolgáltatók és a programmatic hirdetési lánc egyéb szereplői mint speciális érintettek megjelölésével.  

A hirdetésekre vonatkozó magatartási kódexekkel szemben az alábbi törekvéseket tartalmazza a DSA:

  • hatékonyan biztosítsák az információátvitelt,
  • teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk valamennyi érintett fél jogait és érdekeit,
  • biztosítani kell a versenyképes, átlátható és tisztességes online hirdetési környezetet az uniós és a nemzeti jognak megfelelően, különös tekintettel a versenyről, valamint a magánélet és a személyes adatok védelméről szóló jogra.

A DSA hirdetésekre vonatkozó magatartási kódexek minimális tartalmára vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket:

a) az online hirdetési közvetítők birtokában lévő információk továbbítása a szolgáltatás igénybe vevői felé,

b) az online hirdetési közvetítők birtokában lévő információinak továbbítása;

c) érdemi információk az adatok monetizálásáról.

Az online hirdetésekre vonatkozó magatartási kódexek megalkotásának céldátuma 2025. február 18., az alkalmazás megkezdéséé 2025. augusztus 18.

A Bizottság az online hirdetési értéklánc valamennyi szereplőjét arra ösztönzi, hogy támogassák a magatartási kódexekben foglalt kötelezettségvállalásokat, és tartsák be azokat.

ÖSSZEFOGLALÁS – VÁRHATÓ HATÁSOK

Az online platformok számára a hirdetésekkel kapcsolatban előírt kötelezettségek  fő célja, hogy a felhasználók számára ismertté tegyék a hirdetések közzétételében érintett online hirdetési értékláncot, valamint átláthatóvá tegyék és a magánszféra GDPR-ben foglalt  védelmének megerősítésével korlátok közé szorítsák a  targetáláshoz szükséges profilalkotás szempontjait.

A DSA a GDPR-rel összhangban lévő, de azokon túlmutató adatvédelmi rendelkezéseket tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a platformok egyetlen hiányossággal a két rendelet alapján egyszerre több jogsértést is megvalósíthatnak. A DSA azonban a GDPR-hez képest is magasabb mértékű új bírságokat helyez kilátásba. Érdemes tehát komolyan venni az abban foglalt új hirdetéssel kapcsolatos kötelezettségeket.

Az, hogy mindez milyen hatással lesz az online és programmatic reklámpiacra, a DSA alkalmazása során fog eldőlni. Kérdés, hogy a valós idejű licit (real-time bidding) alapján közzétett programmatic hirdetések tekintetében miként tudnak a DSA követelményeinek megfelelni az online platformok. Egy biztos, a DSA az online reklámpiac valamennyi szereplőját érinteni fogja. A szabályok konkrét alkalmazásában és hatásában azonban nagy jelentősége lesz a hatóságok iránymutatásának, a magatartási kódexeknek és a szabványoknak is.

Related Posts